Bestuursverslag 2018

6 juni 2019

Het jaar 2018 was voor de Reinier Haga Groep (RHG) de vooravond van veel veranderingen. Dat kwam en komt tot uitdrukking in een aantal grote ontwikkelingen. Die staan uitgebreid beschreven in het bestuursverslag 2018 (pdf). Hieronder het voorwoord van bestuursvoorzitter Martin van Rijn.

Zorgnetwerk Reinier Haga Groep

In de eerste plaats was 2018 het jaar waarin de afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord moesten worden vertaald in concrete afspraken met verzekeraars over volume en prijs van de zorgverlening in de komende jaren. De RHG-groep wil zich inzetten voor meerjarige afspraken, omdat dan stabiliteit en tijd voor noodzakelijke verandering kan worden gecombineerd.

In 2018 is hiermee een begin gemaakt; de RHG wil dit uitbouwen naar alle drie ziekenhuizen van de groep. Duidelijk is dat dit alleen dan slaagt wanneer ook verzekeraars er in slagen congruent zorg in te kopen, waardoor niet per verzekeraar rekening moet worden gehouden met onnodige onderlinge verschillen.

In 2019 willen we een aantal belangrijke ontwikkelingen in gang zetten. Terecht wordt vaak gewezen op het belang van ‘de juiste zorg op de juist plek’. Er kunnen nog enorme slagen worden gemaakt in het afstemmen van de zorg binnen gemeenten en regio’s. De RHG wil vanuit zijn verantwoordelijkheid en positie een aanjagende rol spelen om afspraken te maken met gemeenten, eerstelijnszorg en verzekeraars over hoe we de zorg beter op elkaar af kunnen stemmen.

Juist met het oog op bijvoorbeeld kwetsbare ouderen wordt het immers steeds belangrijker niet alleen te kijken naar de ziekenhuiszorg, maar ook naar de thuissituatie, naar afspraken met huisartsen en wijkverpleging en goede overdrachtsafspraken met revalidatie en verpleegzorginstellingen. Wij realiseren ons dat ook hier nog veel werk verzet moet worden. Bijvoorbeeld op het terrein van de informatievoorziening en bekostiging liggen nog grote vraagstukken.

Het bieden van de beste kwaliteit van zorg vereist ook dat we koploper willen zijn op het gebied van innovatie en het toepassen van nieuwe technologieën en e-health in onze huizen. De nieuwe mogelijkheden die dit biedt en de nieuwe mogelijkheden die dit aan patiënten en artsen biedt om “samen te beslissen” willen we graag benutten.

Het verder ontwikkelen van “centers of excellence” binnen RHG zetten we in 2019 en daarna met kracht voort. De nieuwbouw van ons Orthopedisch Centrum vordert gestaag. Het Prostaatkanker Centrum realiseert veelbelovende resultaten en het Hart- en Vaatcentrum behoort tot de beste van Nederland. Aansprekende resultaten die de meerwaarde van de RHG als geen ander symboliseren. De komende periode zullen wij de mogelijkheden voor samenwerking zowel binnen de groep als in de regio intensiveren. Zo willen wij blijven streven naar de top van kwaliteit en doelmatigheid voor de patiënt.

Door de ontwikkeling zorg dichter bij huis te organiseren is RHG onderdeel van lokale zorgnetwerken. Door de beweging om topklinische zorg regionaal en soms bovenregionaal te organiseren kunnen we topzorg blijven bieden aan onze patiënten. Dit vergt slagvaardig optreden en een blik die meer dan ooit naar buiten is gericht.
Al deze en andere ontwikkelingen maken dat we steeds in andere netwerken met steeds nieuwe partners zullen opereren.

Al met al staat de Reinier Haga Groep dus voor grote uitdagingen: kostenbeheersing, zorg op de juiste plek, samenwerken in centers of excellence, samenwerken in lokale zorgketens, e-health en innovatie. Uitdagingen die een groot beroep doen op de inzet en betrokkenheid van al onze medewerkers. Die inzet en betrokkenheid vormen voor ons ook de opdracht een vernieuwende werkgever te zijn en te blijven. Met aandacht voor loopbaanontwikkeling, vermindering van werkdruk en behoud van medewerkers. Zorg voor onze medewerkers; zo kunnen we ook de beste zorg voor onze patiënten blijven bieden.

Kerncijfers

Reinier de Graaf HagaZiekenhuis LangeLand Ziekenhuis
2018 2017 2018 2017 2018 2017
Bedden 481 481 573 599 255 255
Opnamen 22.824 22.298 28.514 28.498 9.011 9.045
Eerste polikliniekbezoeken 125.438 126.130 158.386 158.176 72.984 73.534
Eerste hulpconsulten 46.088 31.262 54.840 54.241 19.608 19.930
Verpleegdagen 123.688 119.071 142.916 143.038 40.035 39.792
Gem. verpleegduur in dagen 5,42 5,1 5.0 5 4,4 4,4
Bevallingen 2.248 2.138 1.860 1.829 913 897
(excl. sectio’s)
Sectio’s 564 527 586 646 184 188
Operatieve verrichtingen (incl. sectio’s) 36.107 36.773 46.544 46.375 18.624 18.186
Totale activa (mln.) € 340 € 359 € 414 € 414 € 70 € 67
Omzet (mln.) € 332 € 310 € 533 € 452 € 101 € 93
Resultaat (mln.) € 5,70 € 5,40 € 0.6 (€ 1,50) € -1.1 € 0,20
Eigen Vermogen (mln.) € 100,80 € 95,10 € 94.7 € 94,10 € -1.6 (€ 2,30)
Balansratio (% EV/TV) 26 23 19 20 27 29
DSCR (Schulden/ kasstroom) 1,5 1,6 1.4 1,2 1,3 1,5

Jeroen van Roon treedt na ontvlechting terug uit RvB Reinier Haga Groep

17 december 2021

Van Roon rondt proces van ontvlechting af en vervolgt loopbaan bij Boer & Croon.

Lees verder 

Bestuurders RHG voldoen aan WNT

10 december 2021

In Zorgvisie is een artikel gepubliceerd over de beloning van bestuurders van de Reinier Haga Groep. In reactie op dit bericht kunnen we bevestigen dat de beloning van de bestuurders voldoet aan de Wet Normering Topinkomens (WNT). Zowel bestuurders in vaste dienst als interim bestuurders houden zich aan deze maximum norm.

Lees verder 

Bestuursverslag 2020 verschenen

17 november 2021

Vandaag publiceert de Reinier Haga Groep haar bestuursverslag over 2020. Hieronder staat het voorwoord van Jeroen van Roon, voorzitter a.i. van de raad van bestuur. Hij blikt terug op het bijzondere COVID-19 jaar, de ontvlechting, enkele bijzonderheden van de drie ziekenhuizen en geeft aan dat dit het laatste jaarverslag van de RHG zal zijn. Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van […]

Lees verder 

Overlijden Erik Booden

2 november 2021

Op 2 november ontvingen wij het intens verdrietige bericht dat Erik Booden onverwacht is overleden. Dit raakt ons diep.

Lees verder 

Pier Eringa versterkt Reinier Haga Groep

1 oktober 2021

Met ingang van 1 oktober is Pier Eringa (60) benoemd tot lid raad van bestuur van de Reinier Haga Groep (RHG) en directievoorzitter a.i. van het LangeLand Ziekenhuis.

Lees verder