Bestuursverslag 2020 verschenen

17 november 2021

Vandaag publiceert de Reinier Haga Groep haar bestuursverslag over 2020. Hieronder staat het voorwoord van Jeroen van Roon, voorzitter a.i. van de raad van bestuur. Hij blikt terug op het bijzondere COVID-19 jaar, de ontvlechting, enkele bijzonderheden van de drie ziekenhuizen en geeft aan dat dit het laatste jaarverslag van de RHG zal zijn.

Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag van Reinier Haga Groep (RHG) over het bijzondere jaar 2020. Voor de gehele wereldbevolking, maar zeker ook voor de Nederlandse gezondheidszorg was het een jaar van beproevingen. COVID-19 heeft veel slachtoffers geëist en heeft de samenleving ontregeld. De gezondheidzorg kwam onder zware druk te staan. De ziekenhuizen stonden centraal in de belangstelling omdat de extreme druk op de Intensive Care units en verpleegafdelingen in de publieke perceptie vaak tegenover de vrijheid van bewegen in de samenleving kwam te staan. Stapsgewijs hebben we leren omgaan met de situatie, die bij het einde van het jaar 2020 nog lang niet onder controle was.

De ziekenhuizen en dochterondernemingen van RHG hebben hun uiterste best gedaan om bij te dragen aan het onder controle krijgen van de pandemie. De impact bij onze ziekenhuizengroep is niet anders geweest dan elders. De noodzaak tot een maximale inspanning was duidelijk. De tol die het heeft geëist is bekend. Bij publicatie van dit jaarverslag staat de zorg in Nederland weer voor een grote uitdaging. De raad van bestuur wil zijn grote waardering en dank uitspreken aan alle medewerkers van RHG die zich hiervoor inspannen. De enorme inzet was en is van onschatbare waarde.

Ontvlechting

Voor RHG kwam er nog een extra uitdaging bij. In het najaar van 2019 is bekend geworden dat er geen eenduidig beeld was over de te volgen koers, inzake de verdere doorontwikkeling van RHG als gefuseerd verband. Na overleg leidde dit in februari 2020 tot het besluit een ontvlechting te verkennen, met als streven alle drie de ziekenhuizen: HagaZiekenhuis (Haga), LangeLand Ziekenhuis (LLZ) en Reinier de Graaf Groep (RdGG), ieder een zelfstandige, duurzame toekomst te bieden. Echter, met het oog op een goede continuïteitsbasis en ontwikkelkansen voor het LLZ, bleek een zelfstandig LLZ niet haalbaar. Een groot aantal scenario’s werd uitgewerkt, waarin alle deelbelangen zijn meegenomen. In het najaar van 2020 werd bekend gemaakt dat de RHG een verdere samenwerking tussen Haga en LLZ wilde onderzoeken, waarbij Reinier de Graaf zelfstandig door zou gaan. De ziekenhuizen gaven aan op een aantal terreinen te blijven samenwerken in onder andere het Reinier Haga Orthopedisch Centrum, HartCentrum en Prostaatkankercentrum.

In december 2020 heeft de raad van bestuur hierover een contourennotitie vastgesteld, gedeeld met medezeggenschapsorganen, zorgverzekeraars en banken, die het voornemen tot snelle juridische fusie tussen Haga en LLZ na ontvlechting benoemt. Als gebeurtenis na balansdatum kan gemeld worden dat RHG een voorgenomen besluit heeft genomen tot ontvlechting, dat deze genoemde lijn voortzet en verder uitwerkt. Bij publicatie van dit jaarverslag ligt dat voorgenomen besluit voor aan zowel de medezeggenschapsorganen als aan zorgverzekeraars en banken. Ook hierover heeft RHG publiek bericht.

De besluitvorming is complex in zijn belangenafweging en zorgvuldige fasering. Met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) wordt gedurende het gehele proces nadrukkelijk zorgvuldig contact gehouden, om aantoonbaar de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg te blijven borgen. Alle zeven ondernemingsraden, vier cliëntenraden, drie medische staven en drie verpleegkundig adviesraden worden uitgebreid geïnformeerd en gehoord. De uitkomst zal in belangrijke mate ook afhangen van de afweging die zorgverzekeraars en banken vanuit hun verantwoordelijkheden maken.

Het proces duurt lang, maar voor de raad van bestuur blijft het adagium: “zorgvuldigheid gaat voor snelheid”. Wel kan worden vastgesteld dat een groot aantal mogelijkheden is onderzocht. De patiënten en medewerkers van RHG hebben ook recht op duidelijkheid en de ziekenhuizen willen verder bouwen aan hun toekomst. Die roep hoort de raad van bestuur en daarom wordt gestreefd naar een zo snel mogelijke afronding, met oog voor alle belangen.

Mijlpalen

Ondanks de druk van de pandemie en de ontvlechtingsdiscussie werden ook belangrijke mijlpalen gerealiseerd. Het Reinier Haga Orthopedisch Centrum opende na een jarenlange voorbereiding zijn deuren op 7 juli 2020. De omstandigheden bij deze start waren door de pandemie uiterst ongunstig. Als ‘non-covid’ zorg diende orthopedie een stap terug te doen in de prioritering van beschikbare capaciteit. In de eerste fase was dan ook sprake van direct lange wachtlijsten, die ook bij publicatie van dit verslag nog steeds niet weggewerkt zijn. Toch zijn de eerste resultaten bemoedigend met vooral zeer hoge patiënttevredenheidsscores.

In Zoetermeer werd bovendien de samenwerking in ‘Zoetermeer 2025’ geïntensiveerd, door de oprichting van een vereniging die ‘De Juiste Zorg Op de Juiste Plek’ wil bevorderen. Ook in Den Haag en in Delft worden in dat kader diverse initiatieven genomen.

HagaZiekenhuis

Als derde niet-academische ziekenhuis van Nederland ontving het HagaZiekenhuis in 2020 het NEN 7510 certificaat en eind van 2020 behaalde Haga ook de ISO27001 certificering.

De afdeling Hematologie van het HagaZiekenhuis werd voor de tweede maal erkend als expertisecentrum door de stichting Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Na de erkenning voor sikkelcelziekte, twee jaar geleden, is het HagaZiekenhuis nu ook een expertisecentrum voor ITP (immuuntrombocytopenie, een bloedstollingsziekte).

Twee cardiologen van het Haga Hart Long Centrum zijn de eerste cardiologen in Europa die draadloze pacemakers via de halsader in het hart plaatsen. Wereldwijd is veel belangstelling getoond voor hun techniek.

Reinier de Graaf

Als STZ-ziekenhuis doet het Reinier de Graaf ziekenhuis wetenschappelijk onderzoek en publiceert hierover in internationale wetenschappelijke bladen. Reinier de Graaf blijkt hiermee hoger te scoren dan andere STZ-ziekenhuizen. Dit terwijl de impact van wetenschappelijk onderzoek in alle topklinische ziekenhuizen al zeer hoog is. In de analyse is het wereldwijde gemiddelde weergegeven als 1. De Nederlandse STZ-ziekenhuizen in Nederland scoren gemiddeld 1,54. De score van Reinier de Graaf ligt daar ver boven, namelijk 2,17. Dit betekent dat de impact van onze publicaties ver boven het internationale gemiddelde ligt.

Laatste jaarverslag

Het is aannemelijk dat dit het laatste jaarverslag is van Reinier Haga Groep. Bij ongewijzigde uitvoering van de nu voorliggende plannen, zal volgend jaar in ieder geval de naam anders zijn, daarmee reflecterend dat RdGG niet meer onderdeel is van de groep. Daarmee komt een einde aan een circa 8 jaar durend proces om de grootste algemene ziekenhuizengroep van Nederland te formeren en binnen die groep door samenwerking allerlei vormen van verbeterde zorg voor patiënten vorm te geven. In die jarenlange periode is veel veranderd in de Nederlandse zorg, waaronder de wetgeving. Allerlei vormen van samenwerking zijn nu mogelijk, die voorheen alleen door middel van fusie konden worden gerealiseerd. Ook de lokale samenwerking binnen gemeenten, tussen ziekenhuizen en andere zorginstellingen is steeds belangrijker geworden.

De ontvlechting van RHG staat die ontwikkelingen niet in de weg en kan op onderdelen wellicht zelfs versnelling betekenen. De ziekenhuizen van RHG streven ernaar om na ontvlechting als goede buren met elkaar en andere ziekenhuizen in de regio, de ziekenhuiszorg kwalitatief optimaal, toegankelijk en betaalbaar te maken en houden. Samenwerking is daarbij een vereiste. De ziekenhuizen van RHG tekenen daarvoor.

Mede namens mijn collega bestuurders Carina Hilders, Carla van de Wiel en Pier Eringa,

Jeroen van Roon
voorzitter raad van bestuur a.i

Jeroen van Roon treedt terug als bestuurder van de Reinier Haga Groep

25 februari 2022

In december maakte Van Roon bekend taken over te dragen aan collega-bestuurders en zijn interim rol af te ronden. De bestuurders van de ziekenhuizen krijgen zo de ruimte om in het finale stadium van de ontvlechting de volle verantwoording te nemen voor de afspraken die worden gemaakt. Pier Eringa (directievoorzitter a.i. LangeLand Ziekenhuis) vormt vanaf 1 maart samen met Carina […]

Lees verder 

Vertrek Carla van de Wiel

7 februari 2022

In goed onderling overleg hebben de raad van toezicht van de Reinier Haga Groep (RHG) en Carla van de Wiel, directievoorzitter HagaZiekenhuis en lid raad van bestuur RHG, besloten dat zij met ingang van 3 maart 2022 haar werkzaamheden beëindigt.

Lees verder 

Jeroen van Roon treedt na ontvlechting terug uit RvB Reinier Haga Groep

17 december 2021

Van Roon rondt proces van ontvlechting af en vervolgt loopbaan bij Boer & Croon.

Lees verder 

Bestuurders RHG voldoen aan WNT

10 december 2021

In Zorgvisie is een artikel gepubliceerd over de beloning van bestuurders van de Reinier Haga Groep. In reactie op dit bericht kunnen we bevestigen dat de beloning van de bestuurders voldoet aan de Wet Normering Topinkomens (WNT). Zowel bestuurders in vaste dienst als interim bestuurders houden zich aan deze maximum norm.

Lees verder 

Overlijden Erik Booden

2 november 2021

Op 2 november ontvingen wij het intens verdrietige bericht dat Erik Booden onverwacht is overleden. Dit raakt ons diep.

Lees verder